erivedge-zpp.nl

Contact

Roche.nl

Roche4Professionals.nl

Uitloggen

Zwangerschapspreventie-website voor zorgverleners

Home  >  Privacy Policy

Privacy Policy

Online vertrouwelijkheidsverklaring van Roche Nederland B.V.

 

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Roche of voor het e-mailbericht dat u ons stuurde.

 

Roche is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van de bezoekers aan zijn website en van de uiterst gevoelige aard van de gegevens over hun gezondheid. Daarom heeft Roche de nodige maatregelen getroffen om te handelen conform de wereldwijde normen op het vlak van de bescherming van de persoonlijke gegevens.

 

Roche behandelt uw persoonlijke gegevens conform de "Roche richtlijn betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens", conform de wetgeving van Nederland en van de EU en conform andere toepasselijke lokale wetten met betrekking tot de opslag, de behandeling en de overdracht van persoonlijke gegevens, evenals de toegang tot deze gegevens.

De websites van Roche die gegevens van u vragen, verbinden zich ertoe om uw persoonlijke gegevens op te slaan, te bewaren en te beschermen conform het privacy-beleid van Roche, evenals conform de geldende wetten, regels en reglementeringen. Dit beleid is van toepassing op persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die door Roche worden verkregen door middel van online middelen en communicaties (websites, e-mail en andere tools die online toegankelijk zijn). Het beleid is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verkregen via offline middelen en communicatie, behalve indien deze gegevens worden geconsolideerd met de persoonlijke gegevens die Roche online verkrijgt. Het beleid is ook niet van toepassing op de online middelen die worden geëxploiteerd door derden waarnaar de websites van Roche kunnen verwijzen, aangezien Roche geen invloed heeft op de inhoud of op de vertrouwelijkheidspraktijken van deze middelen.

 

Roche slaat alleen identificeerbare persoonlijke gegevens over u op wanneer u deze uit vrije wil verstrekt. Roche deelt uw identificeerbare persoonlijke gegevens nooit met derden voor hun marketingdoeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Gelieve onderhavig beleid over de bescherming van het privé-leven nauwkeurig te lezen als u meer wilt weten over de manier waarop Roche de gegevens online opslaat, gebruikt, uitwisselt en beschermt.

 

 

Verkregen  gegevens

 

Roche gebruikt twee algemene methodes om online persoonlijke gegevens te verkrijgen:

 

Niet-automatisch verkregen gegevens

 

   -  Persoonlijke gegevens: u kunt de Roche websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Roche kan uw identificeerbare       persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden) alleen verkrijgen wanneer u ze uit vrije wil verstrekt. Roche kan ook gegevens over uw gezondheid verkrijgen wanneer u de op de website aangeboden vragenlijsten en enquêtes beantwoordt.

 

   -  Algemene gegevens: in bepaalde gevallen kan Roche de identificeerbare persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt ook wissen en de  gegevens in geconsolideerde vorm bewaren. Roche kan deze gegevens combineren met andere informatie om anonieme en algemene  statistieken te produceren (bv. over het aantal bezoekers of over de oorspronkelijke domeinnaam van de internetprovider) die Roche kunnen helpen om zijn producten en diensten te verbeteren.

 

Automatisch verkregen gegevens

 

Bepaalde soorten gegevens ontvangt Roche automatisch wanneer u communiceert met zijn websites en in bepaalde e-mails die u en Roche onderling versturen. De automatische technologieën die Roche gebruikt bevatten o.a. webserver logs, IP-adressen, cookies en web beacons.

 

   -  Webserver logs/IP-adressen. Een IP-adres is een nummer dat wordt toegekend aan uw computer wanneer u inlogt op het Internet. Elke identificatie van een computer op het internet gebeurt door de toekenning van een IP-adres. Dit laat de computers en de servers toe elkaar te herkennen en onderling te communiceren. Roche verzamelt de IP-adressen om zijn systeemadministratie en algemene gegevens te kunnen overbrengen naar zijn dochterondernemingen, zijn commerciële partners of zijn leveranciers om analyses van de site te kunnen uitvoeren en het rendement van de websites te kunnen evalueren.

 

   -  Cookies. Een cookie is een informatieonderdeel dat automatisch wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u inlogt op bepaalde websites. De cookie koppelt uw browser aan de server. Cookies stellen ons in staat om informatie op de server op te slaan. Ze bieden Roche de mogelijkheid om analyses van de site uit te voeren en het rendement van de websites te evalueren. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat ze cookies aanvaarden, maar u kunt de configuratie van uw browser wijzigen zodat hij al deze bestanden weigert of u waarschuwt wanneer er een cookie naar uw computer wordt verstuurd. Gelieve rekening te houden met het feit dat sommige onderdelen van de website mogelijk niet naar behoren functioneren wanneer u beslist de cookies niet te aanvaarden.

 

   -  Web beacons. Op bepaalde webpagina's of in bepaalde e-mails kan gebruikgemaakt worden van een gangbare technologie die men "web beacon" noemt (ook gekend als "action tag" of "clear GIF technologie"). De web beacons maken het mogelijk om de doeltreffendheid van de websites te analyseren door bijvoorbeeld het aantal bezoekers van een website of het aantal bezoekers die op een onderdeel van een site klikken, te meten.

 

Web beacons, cookies en andere bewakingstechnologieën kunnen niet automatisch identificeerbare persoonlijke gegevens over u verkrijgen. Pas wanneer u uit vrije wil identificeerbare persoonlijke gegevens verstuurt, bijvoorbeeld door uw e-mailadres te registreren of door een e-mail te sturen aan Roche, kunnen deze bewakingstechnologieën gebruikt worden om meer inlichtingen te verstrekken over uw gebruik van de websites of van de interactieve e-mails en om de processen nuttiger te maken.

 

 

Uw keuzes

 

U beschikt over meerdere keuzemogelijkheden bij het gebruik van de Roche websites. U kunt beslissen om geen identificeerbare persoonlijke gegevens te verzenden door geen gegevens van dit type in te voeren in de velden van de formulieren of de gegevens en door geen gebruik te maken van de gepersonaliseerde diensten die wij aanbieden. Indien u er toch voor opteert om persoonlijke gegevens te verzenden, hebt u het recht om uw gegevens te allen tijde te raadplegen en te corrigeren telkens wanneer u de applicatie opstart. Bepaalde sites kunnen u toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden; u kunt dit toestaan of weigeren. Als u ervoor opteert om u te abonneren op bepaalde diensten of op bepaalde communicatie, zoals bv. een elektronische nieuwsbrief, kunt u uw abonnement op deze dienstverlening of deze communicatie op elk ogenblik opzeggen door de instructies hierover na te leven die u in elke communicatie terugvindt. Indien u besluit om uw abonnement op een dienstverlening of een communicatie op te zeggen, zal Roche alles in het werk stellen om uw gegevens zo snel mogelijk te verwijderen, al is het mogelijk dat Roche u nog andere gegevens vraagt alvorens uw verzoek te behandelen.

Zoals al eerder vermeld, kunt u voorkomen dat de cookies u anoniem kunnen opsporen wanneer u de Roche websites bezoekt door de configuratie van uw browsers aan te passen zodat deze alle cookies weigert of u waarschuwt wanneer een cookie naar u wordt verzonden.

 

 

Beveiliging

 

Roche maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen, voorschriften en andere technologische procedures om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, onrechtmatig gebruik, verspreiding, verlies of vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, maakt Roche gebruik van firewalls en wachtwoordbeveiligingen die voldoen aan de normen die gelden in de sector. Het is echter uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw computer afdoend beveiligd is en dat hij beschermd is tegen kwaadaardige software zoals Trojaanse paarden, virussen en wormen. U moet er zich bewust van zijn dat u zonder het gebruik van adequate beveiligingsmaatregelen (bv. een veilige browserconfiguratie, een recente versie van een antivirusprogramma, de installatie van een persoonlijke firewall en het niet gebruiken van software van onbetrouwbare bronnen) het risico loopt dat de gegevens en de wachtwoorden die u gebruikt om uw gegevens te beschermen, in handen komen van onbevoegde derden.

 

 

Gebruik van de gegevens

 

Roche, inclusief zijn dochterondernemingen, divisies, leden van de wereldwijde groep en/of bedrijven die ingehuurd worden om diensten te verlenen voor rekening van Roche, zullen alle identificeerbare persoonlijke gegevens die u doorgeeft gebruiken om te voldoen aan uw eisen. Roche behoudt de controle en blijft aansprakelijk voor het gebruik van deze gegevens. Sommige van deze gegevens kunnen opgeslagen of behandeld worden door computers die gesitueerd zijn in andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar de wetten op de bescherming van gegevens kunnen verschillen van de wetten die van toepassing zijn in het land waar u woont. In dergelijke gevallen garandeert Roche dat alle gepaste voorzorgsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerker verplicht is om een beveiliging in stand te houden die equivalent is aan die, die geldt in uw land van herkomst.

Deze gegevens, die ook gebruikt worden voor diverse personeelsdoeleinden (beheer van het rendement, opvolgingsplanning, opleidingen), kunnen Roche een beter inzicht geven in uw behoeften en kunnen ons helpen om producten en diensten van Roche te verbeteren. Deze gegevens stellen Roche in staat om bepaalde mededelingen te personaliseren en u mededelingen te versturen over diensten en promoties die u kunnen interesseren. Zo kan Roche bijvoorbeeld het geslacht of de leeftijd van de bezoekers van de websites analyseren met betrekking tot een bepaald geneesmiddel of gezondheidsprobleem. Roche kan de algemene gegevens intern analyseren of ze delen met derden.

 

 

Uitwisseling en overdracht van gegevens

 

Roche deelt de identificeerbare persoonlijke gegevens met diverse bedrijven of dienstverleners die voor Roche werken om commerciële transacties te realiseren, bijvoorbeeld dienstverlening aan de klanten, verzending van marketinginformatie over producten, diensten en aanbiedingen van Roche en om technisch onderhoud uit te voeren. Roche kan de identificeerbare persoonlijke gegevens ook delen met zijn filialen en dochterondernemingen. Deze bedrijven en vertegenwoordigers moeten zich houden aan de voorwaarden gedefinieerd in het beleid van Roche ter bescherming van de privacy.

 

Roche kan de identificeerbare persoonlijke gegevens ook verspreiden in de volgende situaties:

 

   -  in geval van verkoop, afstand of elke andere overdracht van de commerciële exploitatie van de website waaraan de gegevens gekoppeld zijn;

 

   -  om te antwoorden op gepaste vragen van bevoegde overheidsinstellingen of wanneer de geldende wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsreglementeringen dit vereisen;

 

   -  wanneer bedrijfsaudits dit vereisen of om te reageren op een klacht of een veiligheidsbedreiging.

 

De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden via derden. Roche verbindt zich ertoe de identificeerbare persoonlijke gegevens die u verstrekt op de Roche websites niet te verkopen of over te dragen aan derden met het oog op gebruik voor marketingdoeleinden, tenzij Roche u hierover duidelijk heeft ingelicht en u uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor dergelijke uitwisseling van gegevens.

 

Op bepaalde websites van Roche kunt u links of berichten verzenden naar vrienden of collega's die hen doorverwijzen naar een website van Roche. De e-mailadressen van vrienden die u bezorgt, worden gebruikt om hen in uw naam inlichtingen te verstrekken en zullen noch door Roche, noch door derden worden opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden.

 

 

Links naar andere websites

 

De Roche websites bevatten links naar een aantal websites waarop de bezoekers van deze sites  informatie kunnen vinden. Deze vertrouwelijkheidsverklaring is niet van toepassing op deze sites en Roche raadt u aan om rechtstreeks contact op te nemen met de beheerders van deze sites voor informatie over hun beleid betreffende de bescherming van de privacy.

 

 

Vertrouwelijkheidverklaring voor kinderen

 

De Roche websites richten zich tot een volwassen publiek. Roche slaat geen identificeerbare persoonlijke gegevens op van personen van wie Roche weet dat ze jonger zijn dan 16 jaar zonder de voorafgaande en controleerbare toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Deze wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht om op aanvraag de gegevens die door dit kind werden verstrekt, in te kijken en/of te eisen dat ze worden geschrapt.

 

 

Aanvullende inlichtingen over websites

Indien een website specifieke vertrouwelijkheidsbepalingen bevat die afwijken van die vermeld in dit document, worden deze bepalingen vermeld op de pagina waar naar identificeerbare persoonlijke gegevens wordt gevraagd.

 

 

Advies aan gebruikers van commerciële of professionele websites

 

Indien u een commerciële of professionele relatie hebt met Roche, kan Roche de gegevens die u verstrekt op de Roche websites, inclusief de sites die zich specifiek richten tot commerciële en professionele gebruikers, gebruiken om in te spelen op uw behoeften en om een zakelijke relatie uit te bouwen met u en met de entiteiten die u vertegenwoordigt. Roche kan deze gegevens ook delen met derden die in naam van Roche handelen.

 

 

Updates van de vertrouwelijkheidsverklaring

 

Roche kan deze online vertrouwelijkheidsverklaring te allen tijde herzien. Alle wijzigingen aan deze vertrouwelijkheidsverklaring zullen zo snel mogelijk worden meegedeeld op deze pagina. Indien u deze websites verder blijft gebruiken nadat u werd ingelicht over de wijzigingen aan de vertrouwelijkheidsverklaring, gaat Roche ervan uit dat u instemt met de nieuwe informatie over de gewijzigde vertrouwelijkheidsverklaring van Roche. Deze vertrouwelijkheidsverklaring is van kracht sinds 1 november 2005.

 

 

Contact met Roche

 

Als u vragen hebt of als u wilt dat Roche uw profiel wijzigt of wist, kunt u per post bericht sturen aan het volgende adres:

 

Roche Nederland B.V.

Postbus 44

3440 AA Woerden

 

 

 

 

Legal Statement

Samenvatting van de productkenmerken

Last update: 04/09/2013

Privacy Policy