VAS paredzētais portāls par grūtniecības nepieļaušanu

 

Svarīga informācija veselības aprūpes speciālistiem par zāļu riska mazināšanu

Home  > Autortiesības

Autortiesības

 

Juridiskais paziņojums

 

Šajā lapā sniegta plašam cilvēku lokam paredzēta informācija par produktiem. Tā var saturēt tādas detaļas par produktiem vai informāciju, kas citādi varētu nebūt pieejama vai var nebūt spēkā Jūsu valstī.

 

Atcerieties, ka mēs neuzņemamies atbildību par Jūsu piekļuvi šādai informācijai, ja tas ir pretrunā ar Jūsu izcelsmes valsts tiesiskajiem procesiem, noteikumiem, reģistrācijas vai lietošanas nosacījumiem.

 

Lai gan Roche pieliek lielus centienus, lai iekļautu precīzu un atjaunotu informāciju, mēs nesniedzam nekādu pārstāvību vai garantijas, izteiktas vai domātas, attiecībā uz šajā interneta lapā iekļautās informācijas precizitāti vai pilnību un atsakāmies no jebkādām saistībām par šīs lapas vai jebkādas tajā norādītas interneta saites izmantošanu. Roche var jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt šīs lapas saturu, bet neuzņemas atbildību to regulāri atjaunot. Visi lietotāji piekrīt tam, ka piekļuve šai interneta lapai un jebkurai ar to saistītai interneta lapai, kā arī to un tajā esošā satura izmantošana ir pakļauta personīgajam riskam. Ne Roche, ne jebkāda cita puse, kas ir iesaistīta šīs interneta lapas vai ar to saistītu interneta lapu izveidē, sastādīšanā vai nodošanā, nav nekādā veidā atbildīgi par jebkādiem tiešiem, nejaušiem, sekojošiem, netiešiem vai represīviem zaudējumiem, kas rodas no Jūsu piekļuves šai interneta lapai vai jebkādai ar to saistītai interneta lapai, to izmantošanas vai nespējas tās izmantot, vai par kļūdām vai izlaidumiem tajās.

 

Šajā interneta lapā sniegtā informācija neveido piedāvājumus vai uzmākšanos iegādāties vai atbrīvoties no, tirgoties vai veikt jebkādus darījumus saistībā ar jebkādiem Roche vērtspapīriem. Investori savos investīciju lēmumos uz šo informāciju nedrīkst paļauties.

 

 

Uz nākotni vērsta informācija

 

Šī lapa var saturēt uz nākotni vērstu informāciju. Šāda informācija ir pakļauta dažādām nozīmīgām neskaidrībām, ieskaitot zinātnes, biznesa, ekonomiskos un finansiālos faktorus, un tāpēc reālie rezultāti var ievērojami atšķirties no uzrādītajiem.

 

 

Saites

 

Saišu norādes uz trešo pušu lapām ir sniegtas tikai ērtības labad. Mēs neizsakām nekādus viedokļus attiecībā uz jebkādu trešo pušu lapu saturu un skaidri atsakāmies no jebkādas atbildības par visu trešo pušu informāciju un par tās izmantošanu.

 

 

Preču zīmes

 

Visas minētās preču zīmes pieder vai ir licencētas Roche Group dalībniekiem.

 

 

Autortiesības

 

Roche interneta lapa un tajā iekļautā un norādītā informācija ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem. Jebkāda reprodukcija, atkārtota pārraide vai cita veida izmantošana ir stingri aizliegta. Lūgumi atļaut reproducēt jebkādu šajā interneta lapā esošu informāciju ir jāadresē Roche Webmaster.