Portál Programu prevence početí určený pro lékaře

Home  >  Právní ustanovení

Právní ustanovení

Tento text obsahuje všeobecné informace týkající se právního charakteru stránek www.erivedge-ppp.net/epp/cz společnosti Roche (dále jen „Společnost") a zejména úpravu práv a povinností třetích osob vůči Společnosti při přístupu na stránky www.erivedge-ppp.net/eppp/cz a používání informací zde obsažených. Čtěte prosím tyto informace se zvýšenou pozorností.

1) Společnost nabízí výrobky a služby k diagnostikování, prevenci a léčení nemocí. Léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis podléhají omezením, pokud jde o distribuci, výdej a propagaci. Je velmi důležité spoléhat na odbornou pomoc a rady lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví v souvislosti s péčí o zdraví, a to v závislosti na konkrétní situaci.

2) Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek http://www.erivedge-ppp.net/epp/cz nebo nepovoleným užitím jejich jednotlivých složek může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo Společnosti. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.

3) Společnost je držitelem registrovaných ochranných známek, patentů či dalších oprávnění v oblasti průmyslových práv nebo jiných práv k nehmotným statkům, které jsou prezentovány na těchto stránkách. Jejich nepovolené užití, zásah do jejich textu či grafického vyobrazení či jiné neoprávněné nakládání s nimi včetně jejich napodobení, může vést k porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže či v oblasti práv k nehmotným statkům.

4) Údaje na stránkách www.erivedge-ppp.net/eppp/cz mají pouze informační charakter a Společnost umisťuje na tyto stránky nejaktuálnější informace. Přesto upozorňujeme návštěvníky těchto stránek, že z technických důvodů nemusí být v daném okamžiku dokončena poslední aktualizace informací.